Universitat Rovira i Virgili

Impacte Social

Notícies del MARC

Més informació

|Alt imatge central|

Desafius i reptes socials:

El MARC inclou a la seva pràctica els reptes en salut de la nostra societat, reunint els recursos i coneixements de diferents camps, tecnologies i disciplines, tenint com a eix l'Antropologia Mèdica i l'Antropologia Mèdica Aplicada, les ciències socials i humanes, i les ciències de la salut.

Les investigacions compleixen amb els reptes socials (Science with and for Society) de la  Comisió Europea, que reflecteixen les prioritats
de l'Estratègia Europea 2020 i els criteris d'Impacte social de la Comissió Europea, tals com:

The Grand Challenge, The design and societal impact of Horizon 2020,

Horizon 2020 indicators, Assessing the results and impact of Horizon

Intervention Logic. Horizon2020.

Seguim els criteris marcats per l'HEIRI (Higher education institutions & resposable research and innovation) i els aspectes identificats per la Comissió Europea al RRI  (Responsable Research & Innovation): Compromís públic i social, igualtat de gènere, accés obert, educació en les ciències, ètica i acords de governança amb l'objectiu de reduir la bretxa entre la comunitat científica i la societat, incentivant al treball conjunt entre els diferents actors com les entitats de la societat civil, la comunitat educativa, la comunitat científica, els responsables de les polítiques i el sector industrial i empresarial.

Impacte social  i compromís:

Les nostres investigacions són valorades pel seu impacte en l'àmbit de les polítiques públiques relacionades amb la salut. La implicació social per part dels i les professionals es posa en relleu a partir de propostes pràctiques i d'intervenció, que han ajudat i ajuden a orientar el desplegament de polítiques socials, polítiques sanitàries, així com per la seva incidència en la comunitat.

La varietat tècnica i metodològica del nostre personal investigador, la nostra capacitat de treballar en equips interdisciplinaris, les xarxes internacionals i sinergies amb altres centres, institucions i professionals, permet desenvolupar una recerca compresa i implicada amb la transformació social, contemplant eixos com la sostenibilitat, les necessitats i els problemes vitals individuals i col·lectius, l'economia amb interès social, la participació ciutadana i els usos responsables de la tecnologia i els recursos.

Mantenim enfocaments transversals com l'equitat, els drets humans i el dret a la salut. Entenem que les investigacions deuen repercutir en l'enfortiment de les polítiques socials en salut de forma local i global, amb un compromís ètic i apostem per la igualtat a través de la participació ciutadana i el diàleg entre els coneixements experts i llec.